Разпродажба на налични мебели и осветление във Verrsus и Selamore.
Търсене
Close this search box.

Политика за поверителност

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на Кидс Ай Ди ЕООД, ЕИК: 203507548, седалище и адрес на управление: гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе № 120, телефон: 0889 510 453, e-mail: design@selamore.com

Данни за контакт с длъжностно ни лице по защита на данните:
Явор Драганов, y.draganov@selamore.com

Защитата на информацията и личните ви данни е основен приоритет за нас.

Чрез тази декларация ви информираме за нашите политики, практики и мерки, които прилагаме при защитата на данните ви, както и за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас.Приложените от нас мерки и политики за защита на личните данни се отнасят както за данни, събирани от вас чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез e-mail кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните, събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни www.selamoredesign.com.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез указаните координати по-горе или да поискате информация от нашите служители.


1. Обща информация

Предметът на дейност на Организацията е търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита.
При събирането и обработването на lашите лични данни нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат, как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.
2. Какви лични данни събираме от вас?

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор с вас.
Ще ви информираме по ясен и прозрачен начин, в случай че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашата Организация намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.
1) Посетители на нашия сайт
Можете да посетите нашия сайт www.selamoredesign.com, без да давате никаква лична информация.
При всяко посещение на нашия сайт www.selamoredesign.com, се предават данни за ползването от съответния интернет браузър и протоколни файлове, така наречените сървър лог файлове, като например дата и час на извличането, име на достъпената страница, количество прехвърлени данни и търсения провайдър, които се съхраняват. Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и служат единствено за осигуряване на безпроблемно функциониране на нашия уебсайт и за подобряване на нашите оферти.
Бихме искали да разберете начина, по който използваме тези технологии и да направите информиран вашия избор по отношение на тяхната употреба, затова ви предоставяме детайлна информация в:
www.selamoredesign.com/politika-biskvitki/
Като част от функционалността за мнение/отзиви на този сайт, ведно с вашия коментар се съхраняват и данни за времето на създаването му и избраното от вас име за коментиращ.
При регистрация като потребител на нашия сайт, съхраняваме данните, които сте попълнили във формуляра – имена и e-mail, при желание от ваша страна и пол и рождена дата;
При заявка от ваша страна за електронен бюлетин се съхранява само e-mail адресът ви.
2) Данни на наши клиенти (настоящи и потенциални)
Лични данни се събират, ако ни предоставите доброволно тази информация с цел:
– изпълнение на договор/поръчка;
– контакт с нас или заявка от ваша страна за електронен бюлетин.
Кои данни се събират може да видите от съответния договор или регистрационен формуляр, който следва да се попълни доброволно с цел изпълнение на гореизложеното.
3) Данни на наши партньори и/или доставчици
Личните данни са в минимален и строго необходим размер, в общия случай това са индивидуализиращи данни за представителя или лицето за контакт с представляващия компанията. Събирането на единен граждански номер (ЕГН) се извършва в минимални случаи и само дотолкова, доколкото сме задължени от закона.
4) Видеонаблюдение
В мебелни магазини Selamore | Verrsus се осъществява видеонаблюдение. Видеонаблюдението е във връзка с изискването на закона към нас и е с цел охрана, защита от противоправни посегателства спрямо служителите на Дружеството и посетителите на магазини Selamore | Verrsus , опазване на имуществото и активите на Дружеството, спазване на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г.

Организацията е предприела необходимите технически и организационни мерки, за да опази поверителността ви и записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.
3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме
Събираме вашите лични данни във връзка с:
– предоставяне на услугите и продуктите ни към вас,
– запазване на вашите интереси като наши клиенти
– за да ви предоставим интересна информация за продукти и услуги
В по-голямата си част събираме лични данни от вас, които да ни позволят да ви идентифицираме и в случай на нужда да се свържем с Вас.
Данни за рекламни цели:
Използваме вашите данни за собствени рекламни цели и по-конкретно – да ви изпратим нашия електронен бюлетин или друго рекламно съобщение. Не продаваме вашите данни и не ги споделяме с трети лица, за да бъдат те използвани за техни рекламни цели или такива, за които вие не знаете и не сте дали съгласие.
Целта на нашия Бюлетин/рекламно съобщение е да ви информираме за нови продукти и/или промоционални кампании при спазване на всички законови и етични правила. Правим това, след като:
– сме получили вашето изрично съгласие;
– в договора, който подписвате с нас като наш клиент, не сте възразили срещу това (в този случай можем да ви изпращаме информация за наши сходни продукти и услуги на база легитимен интерес);
– изрично сте поискали неговото получаване чрез нашия сайт (абонирали сте се) или чрез друг писмен/електронен формуляр.
При всички случаи вие имате възможността да се откажете от информационните съобщения по лесен и удобен за вас начин, като за това ви даваме информация при всеки контакт с вас.
Възможно е периодично, с цел актуализация на нашата база данни, да ви изпращаме информация/писма с молба за преглед и корекция на вашите данни в случай на необходимост.
Правим това, за да сме сигурни, че нашите писма достигат до получатели, които имат желание да ги получават, както и, че базата ни данни е актуална.
В случаите, в които се наложи събиране на ваши лични данни от вас за не упоменати по-горе цели, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви.

4.Лица, с които споделяме вашите лични данни

⦁ Извън държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон, споделяме вашите лични данни само с надеждни и проверени партньори и то само с цел предоставяне на качествена услуга към вас.
Нашата организация е взела мерки и се задължава всички тези лица (с които споделяме данните от наша страна) да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.
⦁ Външни лица и компании, които извършват за нас спомагателни на нашата дейност услуги. Това са лица, на които възлагаме поддръжката на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Организацията, в това число и мрежата от видеокамери; лица, извършващи услуги в различни сфери.

⦁ Платформата Mailchimp:

За разпространението на нашите информационни бюлетини ние ползваме маркетинг – платформата Mailchimp на фирма The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Заявявайки вашето желание за отказ от получаването на бюлетин, вашите данни ще бъдат заличени и от базата на Mailchimp.

⦁ Транспортна или куриерска фирма

Събраните от нас лични данни се предават на и транспортна или куриерска фирма, доколкото това е необходимо за извършването на доставка. Ако доставката на поръчаните от вас стоки се осъществява от куриер или друга транспортна фирма, ние предоставяме и вашия телефонен номер, с цел съгласуване на доставката.

5. Мерки за защита

Организацията събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме, където е необходимо, и допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и други.

6. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни

Вашите лични данни се съхраняват от Организацията за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

Съхраняваме и използваме данните, които сте предоставили, за изпълнението на договор, за период, който би ни позволил защита на наш и ваш законов интерес. Така, например, данните за нашите клиенти (с които сме сключили договор) ги съхраняваме за такъв период, който да ни позволи и оказване на съдействие на клиента за идентификация на точно определен артикул, закупен от него преди време.
Ако основанието за събиране е различно от договор, сроковете за съхранение са съобразени с други изисквания и специфики, а именно:
– с изискването на закона
– с вашето желание
– с нашата вътрешна политика за актуализация на данните

При определяне на срока за съхранение на вашите данни също така се съобразяваме с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни при съхраняването на личните ви данни е да съблюдаваме тяхната актуалност и точност, както и вашето удобство, във връзка с което да изискваме минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

7. Вашите права

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
Извън гореизброените права, имате право да поискате:
– да бъдат изтрити вашите лични данни;
– да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
– да възразите срещу обработването;
– преносимост на данните;
– право на жалба до надзорния орган, който е Комисия по защита на личните данни – на следния линк можете да се консултирате с процедурата на надзорния орган за подаване на жалби, както и да видите актуалните данни за контакт с КЗЛД: https://www.cpdp.bg/

Някои от изброените горе права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни. Например, в някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.
Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.
За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

Достъпът до данни:
Достъпът до данните се предоставя безплатно. Имаме право да отказваме достъп до данни, само в случай на прекомерност от ваша страна или неоснователност на искането. Имаме право да изискваме от Вас заплащането на административна такса, в случай на прекомерност на исканията. Съгласно нашите вътрешни правила считаме за прекомерни искания, отправени до нас от едно и също лице по-често от веднъж на всеки 3 месеца. Определянето на този срок е изцяло съобразен със спецификата на нашата дейност, характерът на информацията, с която разполагаме за вас (в общия случай, данни за контакт с вас) и честотата, с която би било възможно да възникне необходимост и интерес от ваша страна да отправяте определено искане към нас.

Вашата идентификация:
С цел защита, както на Вашите права, така и на правата на други наши партньори, потребители, клиенти, преди да предоставим достъп до определени данни или да извършим действие по определено ваше искане, ще се уверим в самоличността на лицето, отправило искането. Това може да доведе до наше искане да предоставите допълнителна информация за вас, да дойдете на място, да изпратите искането ви чрез електронен квалифициран подпис или други разумни мерки, в зависимост от искането, характера на данните и контекста на тяхното обработване.

Срок за отговор:
Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да ви дадем отговор в законоустановения срок.
В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в рамките на 1 месец, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще ви посочим причините за това.

8. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).
Дата на последната й актуализация:  01.02.2023 г.

Общи условия

Сайтът www.selamoredesign.com е собственост на компанията Кидс Ай Ди ЕООД, която предлага италиански мебели и осветление – висок и среден клас, чрез физическите си магазини Selamore в София и Варна, и магазин Verrsus в София.

Сайтът www.selamoredesign.com не е онлайн магазин.
В сайта са представени марките и производителите, с които компанията работи, както и множество продукти от колекциите на марките. Някои от продуктите, изработени в конкретни композиция (за дивани), размери, тапицерия, материали, покрития и облицовка, са налични под формата на готов за закупуване продукт в магазините на Кидс Ай Ди ЕООД – Selamore | Verrsus. На сайта тези продукти са указани със съответната икона за наличност. Може да проверите пълното описание на наличния продукт, в кой обект се намира и в какво количество. Може да изпратите запитване за цената на този продукт или да ни посетите на място в съответния магазин, където е наличен продукта.

Марките в сайта www.selamoredesign.com се предлагат в магазините Selamore и Verrsus, като всяка марка е означена с икона S или V, според това, в кой магазин може да разгледате налични продукти на съответната марка.

В сайта www.selamoredesign.com няма цени на показаните продукти, защото ценообразуването на всяка мебел зависи от избраните от клиента композиция (за дивани), размери, вид тапицерия, покрития, облицовки и довършителни елементи.

За да получите цена на конкретен продукт, моля изпратете запитване или заповядайте в нашите магазини, където може да разгледате много налични модели, да пробвате диваните, креслата, столовете и леглата, и да изберете тапицерия и финиши за желана от вас мебел. Цената на наличните продукти предоставяме при запитване, заедно с пълно описание на параметрите на наличния продукт.

Всички промоционални кампании можете да намерите в страница „Промоции“.

Разпродажба на всички налични мебели и осветление!

Само до 06.07.2024г. можете да се възползвате от отстъпки до 50% за налични продукти.